Otočte vaše zařízení na šířku.
Ochrana soukromí

Pravidla ochrany soukromí

Údaje o správci:


Jméno:                                    HBO Holding Zrt. (dále jen „Správce“)

Sídlo společnosti:                   H-1026 Budapešť, Riadó utca 5, Maďarská republika

Registrační číslo (IČ):             01-10-045709

Příslušný registrační soud:    Městský soud jako registr společností

Registrační identifikátor Správce: 40331

E-mailová adresa:            privacypolicy@hbogo.eu

 

Vzhledem k tomu, že tato Pravidla ochrany soukromí (dále jen „Pravidla“) tvoří nedělitelnou součást Podmínek užívání služby HBO GO (dále jen “Podmínky“), a že definice uvedené v Podmínkách mají stejný význam i v těchto Pravidlech, žádáme Vás laskavě, abyste si před přečtením těchto Pravidel přečetli Podmínky.

 

 

Rozhodnutí o zpracování údajů:

Zpracování údajů je možné zahájit po poskytnutí dobrovolného a vědomého souhlasu Uživatelů při registraci na Domovské stránce HBO GO, na základě informací dále uvedených v těchto Pravidlech. Užívání Služeb bude považováno za udělení souhlasu se zpracováním a uchováváním Údajů (jak jsou definovány níže).

 

Právní základ zpracování údajů:

Dobrovolný souhlas Uživatele slouží jako právní základ ke zpracování údajů v souladu s odstavcem (1) § 5 zákona CXII z roku 2011, „o právu na informační autonomii a svobodě informací“ (dále jen „Zákon“).

 

Předmět Pravidel:

Pravidla se vztahují výhradně na zpracování Údajů v souvislosti se Službami.

 

Zpracovávané údaje:

1. V průběhu procesu Registrace Uživatelé uvedou uživatelské jméno (např. přezdívku nebo jiné jméno, které nemusí být nezbytně vhodné k identifikaci Uživatele), heslo, e-mailovou adresu, datum narození, pohlaví, PSČ adresy bydliště a další registrační údaje (tj. ADSL identifikátor, číslo smlouvy atd.) vyžadované v průběhu procesu Registrace (dále nazývány „Údaje“). Při zpracování Údajů Správce nesmí zpřístupnit Údaje jakékoliv třetí osobě, s výjimkou Provozovatele, nebo přenášet, zveřejnit nebo spojit je s jakýmikoliv jiným zpracováním údajů. Žádné další údaje nad rámec Údajů nemusí být poskytnuty. Uživatel souhlasí s tím, že má Správce právo předat všechny Údaje Provozovateli, protože Provozovatel poskytuje Služby Uživateli.

 

2. Uživatelé souhlasí s tím, že během prohlížení obsahu na Domovské stránce HBO GO, bude zaznamenána IP adresa počítače Uživatele, čas začátku a konce přístupu, identifikace sledované Služby a v některých případech, podle nastavení počítače Uživatele, typ prohlížeče a operačního systému. Systém tyto údaje zaznamená automaticky.

 

3. Během prohlížení Domovské stránky HBO GO může systém poslat do počítače Uživatele anonymní identifikátor návštěvníka, tzv. cookie. Cookies jsou datové soubory v textovém formátu, které se ukládají na pevném disku Uživatele. Cookies neobsahují osobní údaje. Pokud má vyhledávač výchozí nastavení, pak cookies přijímá a ukládá je (například ve složce dočasných souborů stažených z internetu). Pokud Uživatel nechce, aby Správce na jeho počítač či jiné Zařízení umístil cookie, může ve vyhledávači vypnout funkci přijímání cookies. V takových případech Služby HBO GO budou k dispozici bez omezení, ale užití dalších služeb na Domovské stránce HBO GO (např. služba „Nápovědy“) může být omezené.

 

 

Účel zpracování Údajů:

1. Účel zpracování údajů poskytnutých Uživatelem je následující:

 

(i) identifikovat a zkontrolovat oprávnění Uživatele (tj. umožnit přístup ke Službám),

(ii) aktivovat nastavení rodičovského zámku (tj. omezit poskytování Služeb v závislosti na věku),

(iii) použití Údajů pro statistické účely; a

 (iv) poskytování dalších služeb objednaných Uživatelem (např. zasílání upozornění, oznámení o novinkách, doporučení pořadů, věrnostní programy, speciální nabídky, dále jen „Doplňkové služby“). Správce se zavazuje poskytovat Doplňkové služby Uživateli výhradně na základě předchozí žádosti Uživatele a jeho předchozího souhlasu a umožňuje tyto Doplňkové služby kdykoli ukončit.

 

2. Údaje zaznamenané do protokolového souboru během prohlížení Domovské stránky HBO GO jsou užívány ke statistickým účelům (k vytvoření údajů o popularitě Domovské stránky HBO GO), ke zjištění chyb a ke zkontrolování bezpečného fungování Domovské stránky HBO GO, a konečně k odhalení a prevenci protiprávních vnějších útoků, jež narušují nebo ohrožují integritu Domovské stránky HBO GO.

 

3. Správce nesmí užít Údaje k žádnému jinému účelu, než je uveden v tomto dokumentu. S výjimkou předání Údajů Provozovateli, Údaje mohou být zpřístupněny třetí straně pouze s předchozím a vědomým souhlasem Uživatele založeným na detailních a vyčerpávajících informacích. Toto omezení se netýká případů, kdy platné právo požaduje od Správce zpřístupnění kterýchkoliv Údajů.

 

Doba trvání zpracování Údajů:

1. Doba zpracování Údajů začíná Registrací Uživatele a končí Zrušením registrace Uživatele.

2. Správce musí smazat Údaje do 10ti pracovních dnů ode dne obdržení žádosti o smazání Údajů bez ohledu na to, zda tato žádost je zaslána Uživatelem nebo Provozovatelem.

 

Další informace:

1. Správce uchovává Údaje výhradně v elektronické podobě. Pouze zaměstnancům Správce oprávněným k přístupu k Údajům a k poskytování služeb týkajících se Údajů, může být povolen přístup k Údajům. Pro účely zajištění bezpečnosti Údajů Správce musí použít systém ochrany údajů obvyklý v daném odvětví, musí jej pravidelně aktualizovat a vylepšovat a učinit vše, co lze ve stejné situaci rozumně požadovat, aby zabránil neoprávněnému přístupu k zpracovávaným Údajům.

 

2. Správce nevyužije při zpracování Údajů zpracovatele údajů.

 

3. Strany jsou oprávněny vykonávat práva uvedená v písmenech a) – c) § 14 Zákona.   Proto Uživatelé mohou kdykoliv požadovat informace týkající se zpracování Údajů, opravu nebo změnu jejich Údajů v dopisu adresovaném Správci, nebo v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou výše.  Pokud Uživatelé zjistí, že zpracování Údajů porušuje příslušné právní předpisy, mohou se obrátit na Maďarský úřad pro ochranu osobních údajů (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, adresa: H-1024 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Maďarská republika) nebo na příslušný soud za účelem vymáhání jejich práv.

 

4. Za účelem zajištění souladu s odstavcem (2) § 17 Zákona, Správce smaže Údaje v případě, že

- zpracování porušuje příslušné právní předpisy;

- Uživatel považuje jejich smazání;

- jsou neúplné nebo nepravdivé a toto nelze napravit;

- účel zpracování Údajů je naplněn;

- smazání je nařízeno soudem nebo Maďarským úřadem pro ochranu osobních údajů.

 

5. Správce musí informovat Uživatele o jakékoliv opravě nebo smazání Údajů bez zbytečného odkladu.

 

6. Stránky Správce mohou obsahovat odkaz na stránky spravované jinými poskytovateli služeb, kde Správce nemůže ovlivnit zpracování Údajů. Upozorňujeme Uživatele, že pokud kliknou na takový odkaz, budou přesměrováni na stránky daného jiného poskytovatele služeb. Správce takové stránky nemá ani nemůže mít pod kontrolou, a proto Správce nemá žádnou odpovědnost za zveřejnění údajů ani za postupy zasahující do osobnostních práv na těchto stránkách. V takových případech by si Uživatelé měli přečíst prohlášení těchto jiných poskytovatelů služeb, jež se týkají ochrany osobních údajů.

 

7. Pokud by jakékoliv ustanovení těchto Pravidel bylo považováno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení Pravidel, která zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

 

8. Tato Pravidla a zpracování Údajů se řídí maďarským právem s vyloučením aplikace soukromých mezinárodních právních norem a principů. Strany těchto Pravidel se vynasnaží přátelsky urovnat veškeré spory, nároky, otázky nebo rozdílné názory vzniklé z těchto Pravidel nebo v souvislosti s nimi. Veškeré spory, rozdílné názory a nároky vzniklé z těchto Pravidel nebo v souvislosti s nimi mohou být kteroukoliv stranou předloženy pouze maďarskému příslušnému soudu majícímu výhradní působnost ve sporu.


9. Pro tato Pravidla je rozhodující česká jazyková verze.