Otočte vaše zařízení na šířku.
Podmínky

Podmínky užívání služby HBO GO (dále jen „Podmínky“)


Vítejte na domovské stránce www.hbogo.cz/www.hbogo.sk (dále jen „Domovská stránka HBO GO“) provozované HBO Holding Zrt. se sídlem H-1026 Budapešť, Riadó utca 5., Maďarsko (dále jen „HBO Holding“).

 

Užíváním jakéhokoliv mediálního obsahu, k němuž je vyžadována registrace (dále jen „Služby HBO GO”), a jakéhokoliv dalšího propagačního mediálního obsahu (dále jen „Propagační služby”; Služby HBO GO a Propagační služby společně dále jen „Služby”), jež je přístupný prostřednictvím Domovské stránky HBO GO, Vy jakožto uživatel (dále jen „Uživatel”) dáváte svůj souhlas s následujícími Podmínkami.  Proto Vás před užitím Domovské stránky HBO GO žádáme, abyste si  Podmínky pečlivě přečetli. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, žádáme Vás tímto, abyste naše Služby neužívali. Domovská stránka HBO GO může obsahovat další podmínky užívání, o nichž budou Uživatelé informováni před použitím konkrétních aplikací.

 

Uživatelé berou na vědomí, že výhradním držitelem práv ke Službám je HBO Europe s.r.o., IČ: 61466786, se sídlem Jankovcova 1037/49, Praha 7, PSČ: 170 00, Česká republika, tel.: +420 261 094 444, fax: +420 261 094 455, e-mail: sekretariat@hbo.cz, (dále jen „HBO ČESKÁ“). HBO ČESKÁ je poskytovatelem Služeb a zejména poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání známé jako HBO GO, spadající do jurisdikce České republiky. Dohled nad poskytováním Služby HBO GO vykonává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

 

Identifikace oprávněných uživatelů, neexistence smluvního vztahu s HBO ČESKÁ


Služby HBO GO mohou užívat pouze ti Uživatelé, kteří mají platnou smlouvu o předplatném (dále jen „Smlouva o předplatném”) s jakýmkoliv Provozovatelem, který je oprávněn šířit Služby HBO GO (dále jen „Provozovatel”). Ani HBO ČESKÁ ani HBO Holding neuzavírá s Uživateli Smlouvu o předplatném. Proto Uživatelé nemohou uplatňovat v souvislosti se Službami žádný přímý finanční či jiný nárok vůči HBO ČESKÁ nebo HBO Holding. Veškerá práva a povinnosti Uživatele v souvislosti se Službami HBO GO jsou uvedeny ve Smlouvě o předplatném, kterou je Uživatel povinen plně dodržovat. Uživatel bere na vědomí, že jakýkoli nárok v souvislosti se Službami HBO GO může být vymáhán výhradně na Provozovateli, protože Provozovatel poskytuje služby HBO GO Uživateli na základě Smlouvy o předplatném. Pokud dojde k porušení Smlouvy o předplatném nebo těchto Podmínek, náleží oprávnění provést jakákoli omezení, pozastavení či ukončení Služeb HBO GO na prvním místě Provozovateli.

Uživatelé, kteří neuzavřeli Smlouvu o předplatném, ale mají předplacen internet, mohou mít přístup k Propagačním službám, které jsou k dispozici na Domovské stránce HBO GO v České republice nebo ve Slovenské republice, avšak tento přístup může být kdykoliv omezen, pozastaven či ukončen bez uvedení jakéhokoliv důvodu.

 

Žádný výrok uvedený na Domovské stránce HBO GO nelze považovat za nabídku k uzavření smlouvy či přijetí nabídky k uzavření smlouvy.

 


Služby


Užíváním Služeb HBO GO Uživatel akceptuje následující podmínky:

 

(a) Uživatel bere na vědomí, že Služby jsou přístupné pouze prostřednictvím zařízení (dále jen „Zařízení”), která jsou technologicky vyhovující a vhodná k zobrazování Služeb.  Informace o technologické kompatibilitě a vhodných Zařízeních je možné nalézt zde: Podpora produktu;

 

(b) aby mohli Uživatelé užívat Služeb HBO GO, musí se zaregistrovat na Domovské stránce HBO GO, přičemž musí uvést, mimo jiné, své uživatelské jméno, heslo, emailovou adresu nebo jiné registrační identifikátory (např. Identifikátor ADSL, číslo smlouvy atd.) (dále jen „Registrace”). Uživatelé musí při Registraci ze statistických důvodů poskytnout informace o svém pohlaví, datu narození a poštovním směrovacím číslu svého bydliště. Uživatelským jménem může být jakékoli jméno (přezdívka). Uživatelé berou na vědomí, že součástí Registrace je také registrace Zařízení, které Uživatel má v úmyslu používat. Před započetím s užíváním Služeb, musí Uživatel vyjádřit svůj souhlas s Pravidly ochrany soukromí.

 

c) aby Uživatelé mohli využívat Služeb HBO GO, musí mít s Provozovatelem nebo jiným poskytovatelem služby internetu platnou smlouvu o poskytnutí přístupu k internetu;

 

(d) Uživatelé musí mít následující nepřetržité širokopásmové připojení k internetu: (i) v případě osobního počítače nebo notebooku a připojených televizních přístrojů minimálně 1000kb/sec; (ii) v případě použití platforem mobilních telefonů nebo tabletů minimálně 700Kb/sec;

 

(e) Uživatelé jsou výhradně odpovědni za zachování registračních identifikátorů (např. identifikátoru ADSL, čísla smlouvy atd.), uživatelského jména a hesla v tajnosti;

 

(f) pokud se Uživatelé dozvědí o zneužití svých uživatelských identifikačních údajů, jsou povinni neprodleně o tom informovat Provozovatele;

 

(g) Uživatelé mohou Služeb HBO GO, které jsou k dispozici na Domovské stránce HBO GO, využívat výhradně na území České republiky  a Slovenské republiky, nestanoví-li Smouva o předplatném jinak;

 

(h) pouze Uživatelé starší 18ti let se mohou zaregistrovat na Domovské stránce HBO GO;

 

(i) během Registrace Uživatelé musí nastavit rodičovský zámek;

 

(j) Uživatelé mají právo kdykoliv zrušit svou Registraci na Domovské stránce HBO GO (dále jen „Zrušení registrace”) tím, že pošlou zprávu na e-mailovou adresu siteadmin@hbogo.eu. Zrušení registrace může iniciovat také Provozovatel. Provozovatel může žádat o Zrušení registrace Uživatele, mimo jiné, také v případě ukončení smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. HBO Holding nemusí zkoumat právní důvod žádosti o Zrušení registrace, kterou obdržela od Provozovatele. Po Zrušení registrace nemají Uživatelé nárok na užívání Služby HBO GO do okamžiku opětovné oprávněné Registrace Uživatele na Domovské stránce HBO GO.

 

Další užitečné informace o Službách je možné nalézt zde: často kladené otázky

 

Cena Služby


Předplatné hrazené Uživatelem dle Smlouvy o předplatném představuje celé protiplnění za přístup k HBO GO. Proto Uživatelé nemusí za užití HBO GO provádět jakékoliv další platby.

 

 

Počet Zařízení, jež je možné používat


Počet Zařízení na každé platformě (v současné době počítač, později mobilní telefon, tablet, připojená televize, STB připojený přes Internet Protokol atd.), které bude moci Uživatel registrovat, bude uveden ve Smlouvě o předplatném. Smlouva o předplatném rovněž určí počet platforem, na kterých bude Uživatel oprávněn zaregistrovat Zařízení. Nové Zařízení je také možno registrovat po vymazání stávajícího Zařízení, pokud se však jedná o stejnou platformu, určí Smlouva o předplatném minimální časový okamžik, který musí uplynout mezi registracemi různých Zařízení. Uživatel souhlasí s tím, že pokud dojde k užívání Zařízení v rozporu s Podmínkami a Smlouvou o předplatném, bude takovému Uživateli odmítnut přístup ke Službám HBO GO.

 


Rozsah užívání


Uživatelé smí užívat Služeb výhradně pro své osobní a soukromé potřeby. Užití pro jakékoli obchodní či veřejné účely je přísně zakázáno.

 

Změna Podmínek


Uživatelé souhlasí s tím, že tyto Podmínky mohou být čas od času změněny. Užívání Služeb Uživatelem bude považováno za Uživatelův souhlas se změněnými Podmínkami.

 


Nezákonné jednání Uživatele


Nezákonné či neoprávněné jednání zahrnují mimo jiné následující:

 

-          úpravu, změnu či dekódování jakékoli části Služeb a jejich stažení do Zařízení;

 

-          používání automatické aplikace, vyhledávače, programu pro vyhledávání či dekódování nebo jiné aplikace, které umožňují přístup, úpravu či označení Služby nebo jakékoli její části;

 

-          neoprávněné získání přístupu do IT systému se Službami nebo pokus o získání takového přístupu („hacking“);

 

-          shromažďování informací o ostatních Uživatelích za jakýmkoli účelem (včetně uživatelských jmen, hesel a emailových adres);

 

-          přeformátování či editace jakékoli části Domovské stránky HBO GO;

 

-          publikování materiálů souvisejících se Službami;

 

-          vytvoření uživatelské identifikace automatickými či podvodnými metodami.

 

 

Vyloučení odpovědnosti


HBO ČESKÁ a HBO Holding, stejně jako její společníci (vlastníci) , přidružené společnosti, obchodní partneři, poradci a zástupci prohlašují, že nemají žádnou odpovědnost za Služby, pravost, úplnost, zákonnost, spolehlivost, funkčnost či dostupnost mediálního či jiného obsahu umístěného na Domovské stránce HBO GO.

 

Užíváním Služeb Uživatelé souhlasí s tím, že Služby užívají výhradně na své vlastní riziko a že ani HBO ČESKÁ ani HBO Holding žádným způsobem neručí za majetkovou či nemajetkovou újmu, která jim může vzniknout během užívání Služeb.

 

HBO ČESKÁ a HBO Holding tímto omezují jakékoliv povinnosti k zárukám či odpovědnosti v maximální míře umožněné platnými právními předpisy. Ani HBO ČESKÁ ani HBO Holding žádným způsobem neručí za nerušené a bezchybné fungování obsahu či funkcí na Domovské stránce HBO GO, za odstranění poruch, ani za to, že server, jenž Služby přenáší, bude bez virů či jiných škodlivých prvků.

 

Ani HBO ČESKÁ ani HBO Holding neposkytuje žádnou záruku v souvislosti s užíváním nebo následky užívání obsahu a funkcí, jež se nachází na Domovské stránce HBO GO,  pokud jde o jejich správnost, přesnost, spolehlivost či jiné vlastnosti. Uživatelé tímto uznávají, že jsou sami odpovědni za všechny škody vzniklé na Zařízení používaném pro příjem Služeb a že nesou veškeré náklady na opravy a údržbu Zařízení.

 

Ani HBO ČESKÁ ani HBO Holding neposkytuje žádnou záruku týkající se přerušení Služeb z důvodu poruchy, přerušení či snížení kvality internetového připojení Uživatele; neurčí ani za majetkovou nebo nemajetkovou újmu vzniklou z výše uvedeného.

 

Informace nebo názory, které se objeví na elektronických nástěnkách nebo na rozhraní chatu Domovské stránky HBO GO, nejsou považovány za informace nebo názory HBO ČESKÁ nebo HBO Holding ani jejích přidružených společností. HBO ČESKÁ ani HBO Holding nenese žádným způsobem odpovědnost za výše uvedené informace a názory a Uživatelé berou na vědomí, že tyto informace a názory jsou přístupné všem ostatním Uživatelům. Jak HBO ČESKÁ, tak HBO Holding, nenese jakoukoli odpovědnost za ztrátu, škodu (ať již skutečnou či jinou škodu), újmu, závazek a za jakékoli jiné důsledky založené na informacích či názorech objevujících se na Domovské stránce HBO GO, či na informacích a názorech z nich vzniklých.

 

Uživatelé se zavazují vynaložit své maximální úsilí na ochranu svých osobních údajů, i svého uživatelského jména, hesla a emailové adresy, jež jsou nezbytné pro užívání Služeb. Uživatelé nesou odpovědnost za jakoukoliv událost a jednání, při kterých užívají své uživatelské jméno, heslo, emailovou adresu či své osobní údaje.

 

 

 

Materiály zasílané na Domovskou stránku HBO GO


Zasláním jakékoliv poznámky, zprávy, emailu, nápadu, návrhu, koncepce či jiného materiálu na Domovskou stránku HBO GO, Uživatelé souhlasí s tím, že HBO ČESKÁ, získává veškerá práva k užití takové poznámky, zprávy, emailu, nápadu, návrhu, koncepce či jakéhokoliv jiného materiálu bez ohledu na místo, z něhož byly odeslány, a HBO ČESKÁ bude mít nárok užívat tyto přenášené materiály nyní a kdykoliv v budoucnu a  k jakémukoliv účelu. HBO ČESKÁ ani HBO Holding nenese žádnou odpovědnost za materiály zaslané na Domovskou stránku HBO GO.

 

 

Náhrada škody


Uživatelé se zavazují nahradit HBO ČESKÁ anebo HBO Holding škodu vzniklou ze všech nároků vznesených třetí stranou, které je možné přičítat jednání Uživatele při užívání Služeb. Uživatelé jsou povinni uhradit HBO ČESKÁ a HBO Holding, jejím statutárním orgánům a ředitelům, zaměstnancům a přidruženým společnostem HBO ČESKÁ a HBO Holding veškeré ztráty a oprávněné náklady právního zastoupení, které vzniknou v důsledku porušení Podmínek Uživatelem.

 

 

Právo duševního vlastnictví


Uživatelé berou na vědomí, že struktura, náhled a vzhled Domovské stránky HBO GO jsou chráněny právem duševního vlastnictví.

 

Všechny služby, obsah a související software (aplikace) na domovské stránce HBO GO  včetně, mimo jiné, mediálního obsahu a z něho pořízených fotografií, jiných obrázků, fotografií, postav, jmen, grafiky, označení (log), ilustrací i softwarových produktů (aplikací), jsou duševním vlastnictvím HBO ČESKÁ, HBO Holding nebo jiných společností v téže skupině, nebo třetích stran, které daly HBO ČESKÁ nebo HBO Holding s užíváním svůj souhlas. Proto se tedy na všechny Služby, veškerý obsah a související software (aplikace), jež se nachází na Domovské stránce HBO GO, vztahuje ochrana autorského práva či jiná právní ochrana. Je přísně zakázáno rozmnožovat, kopírovat, rozšiřovat (včetně zasílání e-mailem, faxem nebo jinými elektronickými prostředky), zveřejňovat, upravovat, přenášet či užívat na jiných webových stránkách či v jiných počítačových sítích jakoukoli Službu, obsah či použitý software (aplikaci) přístupné na Domovské stránce HBO GO.

 

HBO ČESKÁ průběžně aktualizuje mediální obsah, oznámení i informace uvedené na Domovské stránce HBO GO. HBO ČESKÁ žádným způsobem neodpovídá za škody způsobené chybami, nepřesnostmi a technickými problémy. HBO ČESKÁ si vyhrazuje právo kdykoli částečně nebo zcela změnit strukturu, náhled nebo vzhled či obsah Domovské stránky HBO GO.

 

 

Odkazy


HBO ČESKÁ a HBO Holding nenesou odpovědnost za obsah jakýchkoliv externích stránek provozovaných třetí stranou, na něž je uvedený odkaz na Domovské stránce HBO GO. Kdokoli smí vytvořit odkaz, který přesměruje diváka na Domovskou stránku HBO GO  za předpokladu, že odkaz neuvádí, nenaznačuje či nevzbuzuje dojem, že HBO ČESKÁ či podnikatelská skupina, do níž HBO ČESKÁ patří, nebo soukromá osoba mající vztah k HBO ČESKÁ, je sponzorem či podporovatelem  stránky, na níž je uveden odkaz na Domovskou stránku HBO GO. Uživatelé nesmí na své vlastní stránce použít logo, ochrannou známku, známku služeb nebo jakýkoliv jiný materiál uvedený na Domovské stránce HBO GO, na který se vztahuje ochrana autorská práva, bez výslovného předchozího souhlasu majitele uvedeného označení nebo práva. Uživatelé nesmí užít jakoukoli část obsahu či jiného materiálu, který se nalézá na Domovské stránce HBO GO, nebo zahrnout takový obsah do jiné webové stránky bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.

 

 

Ustanovení o částečně neplatnosti


Pokud bude prokázáno, že jakákoliv část těchto Podmínek je neplatná nebo neúčinná, nebude mít tato skutečnost vliv na platnost dalších částí těchto Podmínek, které zůstanou plně platné a účinné.

 

 

Rozhodné právo a příslušnost soudů


Tyto Podmínky se řídí právem České republiky s vyloučením aplikace soukromých mezinárodních právních norem a principů. Strany těchto Podmínek se vynasnaží přátelsky urovnat veškeré spory, nároky, otázky nebo rozdílné názory vzniklé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi. Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Rozhodčí řízení bude konáno v Praze v českém jazyku. Strany těchto Podmínek tímto souhlasí s tím, že rozhodnutí rozhodců bude konečné a závazné a bude vykonatelné u jakéhokoliv příslušného soudu.

 


Rozhodný jazyk


Pro výklad těchto Podmínek je rozhodující český jazyk.

 

 

Upozornění, poznámky


Uživatelé mají právo klást dotazy a upozornit Provozovatele na jakékoliv poruchy prostřednictvím Domovské stránky HBO GO.

 

Své dotazy prosím uvádějte zde: kontakt

 

O poruchách nás prosím informujte zde: help desk